Netflix : 10 septembre

Déterminée, une princesse issue de la dynastie Qing fait face aux intrigues de palais et aux règlements de compte visant sa famille, et découvre les arcanes de l'amour.

De : Kaidong Hui, De-Guang Wen

Avec : Wu Jinyan, Nie Yuan, Charmaine Sheh See-Man, Qin Lan, Xu Kai, Wang Yuanke, Tan Zhuo, Wang Herun, Wang Yizhe, Wang Yuwei, Xu Xiaonuo